Podielové/bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Podielové/bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Nakoľko som sa v rozmedzí posledných dvoch mesiacov stretával s otázkami mojich klientov ohľadne delenia majetku počas manželstva a pred manželstvom, rozhodol som sa napísať tento krátky článok a aspoň okrajovo vysvetliť túto problematiku.

Je všeobecne známe čo znamená bezpodielové spoluvlastníctvo manželov(ďalej aj ako „BSM“), ktoré je tiež špecifikované v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 143 - § 151 (ďalej aj ako „zákon“) a kedy vzniká takže tento pojem vysvetľovať nebudem, ale je nutné spomenúť aký majetok do tohto vzťahu patrí, a ktorý nepatrí podľa zákona.

 

Majetok, ktorý patri do BSM

hnuteľné aj nehnuteľné veci nadobudnuté po uzatvorení manželstva

mzdy a honoráre – tieto príjmy započítavané do BSM tvoria všetky príjmy manželov a to zo zamestnania, z úspor (napr. aj fondy), zo sociálneho zabezpečenia(dôchodok, soc. dávky, atď.), vyplatené prémie, vyplatené odmeny, vyplatené odmeny za autorskú činnosť a pod. Medzi tieto príjmy sa ale nezapočítavajú nároky na vyplatenie príjmu nakoľko je to právne započítané ako pohľadávka veriteľa.

výhry a plnenie z poistného – do BSM patria aj všetky výhry vyplatené z lotériových hier kde nerozhoduje čas zakúpenia žrebu/podania tiketu ale čas vyplatenia výhry. Plnenie poistných zmlúv taktiež spadá do BSM ale v prípade výplaty bolestného alebo náhrady škody za sťaženie spoločenského uplatnenie (tzv. trvalky) patrí poškodenému z manželov.

mnohí nemyslia na najpodstatnejšiu vec v BSM a to dlhy voči veriteľom -  pohľadávky veriteľov ak vznikli počas manželstva ak je dlžníkom len jeden z manželov môžu byť uspokojené aj z majetku druhého z manželov, ktorý patrí do BSM. Avšak ak vznikli pohľadávky/dlhy jedného z manželov z využívania majetku, ktorý nie je v BSM nie sú započítané voči majetku, ktorý je v BSM.

 

Majetok, ktorý nepatrí do BSM

dedený majetok a majetok vydaný v rámci predpisov a reštitúcií – patrí tu hlavne majetok, ktorý bol vydaný/získaný pred uzavretím manželstva ako aj majetok, ktorý bol vydaný jednému z manželov ako právnemu nástupcovi pôvodného majiteľa. V prípade ak by dedili obaja manželia bude tento dedený majetok zapísaný ako podielové spoluvlastníctvo 

darovaný majetok – ak bol majetok darovaný výlučne jednému z manželov patrí do jeho výlučného vlastníctva avšak ak boli obdarovaní obaja bude tento majetok v podielovom vlastníctve manželov pričom pri rozhodovaní je podstatný úmysel darcu a tiež vzťah obdarovaného a darcu.

darovanie medzi manželmi je vylúčené nakoľko darovať jeden druhému môžu len majetok, ktorý majú ako jednotlivci vo výlučnom vlastníctve

veci osobnej potreby alebo výkonu povolania – tento majetok patrí tomu z manželov, ktorému tieto veci slúžia bez ohľadu ako boli získané a akú majú hodnotu

 

Rozdelenie majetku manželov

Na Slovensku momentálne neexistuje právne norma/inštitút tzv. predmanželskej zmluvy a preto sa môžu manželia spoločne dohodnúť za pomoci notára na spísaní notárskej zápisnice, kde sa môžu dohodnúť na rozšírení prípadne na zúžení BSM. Tiež je možné aby sa manželia prípadne dohodli na vzniku BSM až po zániku manželstva. Jediným rozdielom medzi takouto notárskou zápisnicou a tvz. predmanželskou zmluvou spočíva v tom, že uvedenú notársku zápisnicu je možné spísať len po sobáši. 

 

Zánik BSM

Medzi najčastejšie patrí zánik manželstva a to rozvodom kde sa nadobudnutý majetok v BSM rozdelí podľa vzájomnej dohody manželov kedy sú povinní vydať si na požiadanie potvrdenie o tom ako sa vysporiadali alebo ak nie sú schopní sa dohodnúť ohľadom rozdelenia majetku, na návrh jedného z manželov o vysporiadaní majetku rozhodne súd (v zásade má každý rovnaký podiel a má nárok na úhradu toho, čo zo svojho vlastného majetku na majetok v BSM vynaložil) s prihliadnutím na potreby maloletých potomkov.

Medzi ďalšie patria menej pekné a o to vážnejšie dôvody ako sú alkoholizmus jedného z manželov, gambling, drogová závislosť a fyzické alebo psychické násilie voči manželovi alebo blízkej osobe, ktorá žije s násilníkom v jednej domácnosti a ďalšie spolužitie nie je znesiteľné. V tomto prípade môže súd na žiadosť jedného z manželov druhému obmedziť užívacie práva k nehnuteľnosti v BSM alebo ho prípadne z užívania úplne vylúčiť.

 

BSM a podnikanie

Táto otázka trápi mnoho začínajúcich podnikateľov. BSM môže byt zrušené súdom v prípade ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikanie avšak podať návrh na zrušenie BSM musí ten manžel, ktorý oprávnenie nezískal alebo v prípade ak ho majú obaja môžu podať návrh obaja.

Dôležité je spomenúť aj to, že v prípade ak chce jeden z manželov použiť majetok v BSM na podnikateľské účely musí mať na toto použitie súhlas druhého manžela (samozrejme najlepšie písomný aby nedošlo k nedorozumeniam).

Ak manželia po zrušení BSM spoločne podnikajú alebo podniká iba jeden a druhý (nepodnikateľ) mu pomáha rozdelia si zisky z podnikateľskej činnosti rovnomerne alebo v pomeroch, ktoré si určia v písomnej zmluve.

 

Príklad na záver:

Jeden z manželov začal podnikať ako živnostník, bolo mu udelené oprávnenie podnikať. Rok pre začatím tohto podnikania sa s partnerkou zosobášili a kúpili si byt, ktorý je momentálne v BSM. Nakoľko v podnikaní vystupuje ako fyzická osoba - živnostník ručím celým svojím majetkom a v prípade pohľadávok voči veriteľom vzniknutých z podnikania sa uplatňuje § 147 zákona. Pre ochranu majetku je riešením majetok prepísať na manžela, ktorý nepodniká alebo spísať u notára zápisnicu a zúžení BSM, kde budú stanovené vlastnícke podiely k danému bytu/majetku.

Predstavme si zaľúbený pár snúbencov kde je jeden  veľmi majetný a druhý až tak nie. Tak pre ochranu majetnejšieho zo snúbencov môžu spísať zápisnicu o vyhradení vzniku BSM ku dňu zániku manželstva(takúto zápisnicu je možné spísať ešte pred vznikom manželstva). Z toho vyplýva, že ak kúpia nehnuteľnosť spoločne budú ju vlastniť spoluvlastníckymi podielmi ½ každý. V prípade ak niektorí z nich nadobudne nehnuteľnosť/majetok výlučne použitím vlastných zdrojov(napr. finančných) bude nehnuteľnosť v jeho výlučnom vlastníctve.

Predstavme si starší manželský pár. Jednému z manželov sa pominú rodičia a on zdedí po nich rodinný dom. Uplatňuje sa tu § 143 zákona a to znamená, dedený majetok nebude predmetom BSM ale bude patriť do výlučného vlastníctva toho z manželov, ktorý je dedičom. Výnimkou je ak sú dedičmi obaja.